Filtr
Zavřít

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.specialone-expertline.eu, jehož provozovatelem je GESPRO s.r.o. se sídlem Alešova 2416/ 6, 67801 Blansko, IČ: 02329948, DIČ:CZ02329948, Tel: +420 721 028 042, email: info@specialone-expertline.eu dále jen "prodávající")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese:
www.specialone-expertline.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webová stránka").
1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a v polském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a v polském jazyce.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Upozorňujeme, že fota některých produktů mohou být pouze ilustrativní v závislosti na změně obalu

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet").
2.2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)
2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků dle platné legislativy. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednaném zboží, které kupující vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu
3.3.2. způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jako "objednávka")
3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
3.5. Kupní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu emailem.
3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1. hotově při převzetí
4.1.2. dobírkou - v hotovosti nebo platební kartou při převzetí objednávky.
4.1.3. bezhotovostně předem na účet prodávajícího vedený:
u KB, číslo účtu: 107-6097990297/0100
IBAN CZ1801000001076097990297., BIC/SWIFT kód KOMBCZPPXXX
pro Českou Republiku vedený k českých korunách ( CZK ),

u Fio banky, číslo účtu 2600778552/2010
IBAN: CZ2120100000002600778552 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
pro Slovensko, vedený v eurech ( EUR ) nebo pro platbu v eurech (EUR )

u ING Bank Slaski S.A, číslo účtu: 77 1050 1083 1000 0090 3063 5743
pro Polsko vedený v polských zlotých ( PLN ),
IBAN : PL 77 1050 1083 1000 0090 3063 5743, SWIFT: INGBPLPWXXX

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Spolu s objednaným zbožím obdrží kupující také fakturu - daňový doklad

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího Alešova 2416/6, 67801 Blansko nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@specialone-expertline.eu.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Nelze vrátit částečně spotřebované zboží.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Objednané zboží si může kupující vyzvednout osobně na adrese GESPRO s.r.o., Alešova 6, 67801 Blansko. Tento způsob dodání zboží je zdarma.
6.2. Objednané zboží zasílá prodávající po České Republice Českou poštou jako "balík NA POŠTU" s dodáním následující pracovní den po odeslání na pobočku České pošty vybranou kupujícím. Lze zasílat pouze balíky do 30kg. Poštovné a balné činí 110 Kč včetně DPH, doběrečné činí 30 Kč včetně DPH Přeprava je zdarma u objednávek nad 3000,- Kč.
6.3 Objednané zboží zasílá prodávající Českou poštou jako "balík DO RUKY" s dodáním následující pracovní den po odeslání. Poštovné a balné činí 85 Kč včetně DPH, doběrečné činí 30 Kč včetně DPH. Přeprava je zdarma při objednávce nad 3000,- Kč. Lze zasílat pouze balíky do 30kg.
6.4 Objednané zboží na Slovensko zasílá prodávající kurýrem s následným dodáním Slovenskou poštou. Zásilky jsou odesílány do zahraničí 1x týdne .Poštovné a balné činí 5,18 Euro včetně DPH, doběrečné činí 1 Euro včetně DPH. Přeprava je zdarma při objednávce nad 110 Euro.
6.5. Objednané zboží do Polska zasílá prodávající kurýrem s následným dodáním společností DPD. Zásilky do zahraničí jsou odesílány 1x týdne . Poštovné a balné činí 22 PLN včetně DPH, doběrečné činí 4 PLN včetně DPH Přeprava je zdarma při objednávce nad 460 PLN.
6.6. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
8.4. Obrázky na e-shopu mají pouze ilustrativní charakter, nemusí být shoda mezi obrázkem a obalem zakoupeného výrobku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely e-shopu www.specialone-expertline.eu, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Použitím internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo
9.2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí platným Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

11. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.